szukaj
 
 
 
Świadczenia dla rodzin zastępczych

 
  Świadczenia dla rodzin zastępczych obliczane są w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 lipca 2006 r.).
   Wysokość podstawy wynosi 1 647zł. Miesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi 40% podstawy.
   Świadczenie  to jest zwiększane w zależności od wieku dziecka, stanu zdrowia, stopnia niedostosowania społecznego. Rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem otrzymują dodatkowo na każde umieszczone dziecko rodzinie 10% podstawy.
  Wysokość pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej uzależniona jest od wieku dziecka, stanu jego zdrowia i niedostosowania społecznego i wynosi:
 
1. Rodziny spokrewnione z dzieckiem otrzymują kwotę:
  • 40% podstawy dla dzieci od 7 do 18 lat: 658,80 zł; pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości połowy dochodu dziecka, nie mniej jednak niż 10% podstawy, tj. 164,70 zł
  • 60% podstawy dla dzieci do 7 lat: 988,20 zł; pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości połowy dochodu dziecka, nie mniej jednak niż 20% podstawy, tj. 334,80 zł
  • 60% podstawy dla dzieci od lat 7 do 18 posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub umieszczonych w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich: 988,20 zł; pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości połowy dochodu dziecka, nie mniej jednak niż 20% podstawy, tj. 334,80 zł
  • 80% podstawy dla dzieci do 7 lat, posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności: 1317,60 zł; pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości połowy dochodu dziecka, nie mniej jednak niż 20% podstawy, tj. 334,80 zł
Dochód dziecka stanowią: renta rodzinna wraz z dodatkiem dla sieroty zupełnej, zasiłek pielęgnacyjny, alimenty, kwota odpowiadająca dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka.
 
2. Rodziny niespokrewnione z dzieckiem otrzymują dodatkowo 10% podstawy – 164,70 zł z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania.
 
3. Niespokrewnione z dzieckiem zawodowe wielodzietne i specjalistyczne rodziny zastępcze obok świadczeń dla dzieci otrzymują wynagrodzenie w wysokości do 120% podstawy tj. do 1976,40 zł.
 
4. Niespokrewnione z dzieckiem zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego obok świadczeń dla dzieci otrzymują wynagrodzenie:
  • za sprawowaną opiekę i wychowanie w wysokości 120% podstawy:   1976,40 zł
  • za pozostawanie w gotowości w wysokości 80% podstawy: 1317,60 zł
 
 
 
Ilość odsłon: serwis: 2687942 | strona: 13301 | Mapa Strony zalogowany: Użytkownik anonimowy
Projekt i wykonanie mbnet.pl - serwis zbudowany w technologii mCMS Zaloguj
foto: k.slomka at work